[:uk]

HOLI RUN – це щось невідоме для вас, і ви задаєте собі неймовірні питання про цю подію ?!
Ось відповіді на найбільш поширені запитання, задані організаторам Holi Run!

П. – Чи можу я прийти зі своєю фарбою?
В. – Ні! Це безпека учасників і гостей заходу. На забігу будуть видаватися і продаватися сертифіковані фарби Холі.

П. – Що за фарбу використовуємо на забігу?
В. – Фарба Холі проводиться в Індії і отримав всі необхідні дозволи для його використання в Україні та на території EEC. Вона складається з сертифікованого забарвленого порошку, який не токсичний, не дратує і 100% біо розкладається. Оскільки це порошок, ми рекомендуємо носити окуляри, і ми рекомендуємо носити шарф або бандану (баф), щоб захистити дихальні шляхи!

П. – Чи можу я фотографувати на HOLI RUN?!
В. – Звичайно! Звичайно, професійні фотографи будуть присутні, і ви так само зможете знайти свої фотографії! Якщо ви знімаєте на камеру або телефон, важливо захистити її повітронепроникним поліетиленовим пакетом або стрейч-плівку.

П. – Чи можна дітям брати участь ?!
В. – Для гонки на 5 км вам повинно бути не менше 18 років, на 2 км вам повинно бути більше 12 років. А для самих маленьких від 6-ти до 12-ти років ми приготували дистанцію в 500 метрів в супроводі з батьками.

П. – Як одягатися на забіг ?!
В. – Одягайте білу натуральну одяг, яка може бути пофарбована фарбами Холі (футболка). Бажано “дресскод”, тому що саме ця вечірка домінує над цією подією!
Всім зареєстрованим учасникам ми надаємо набір учасника в якому буде футболка і стартовий номер учасника.

П. – Які обмеження віку ?!
В. – Для гонки на 5 км вам повинно бути не менше 18 років, на 2 км вам повинно бути більше 12 років, а для Холі-Бека вам повинно бути більше 7 років і бути в супроводі з батьками.

П. – Що я отримую за реєстраційний збір?
В. – Залежно від вашого вибору стартового набору у вас буде можливість брати участь в Color Holi Run з його барвистими проекціями, святковою атмосферою і розвагами!
Ви також отримаєте чудову білу футболку Holi Run, стартовий номер, фарбу Холі для всіх учасників, браслет учасника, воду, медалі фіналістів кольорових змагань, а ще додаткові подарунки від партнерів.

П. – Чи можу я повернути реєстраційний збір?
В. – Так, це можливо, але тільки в разі відміни заходу. Або ж Ви можете забрати свої подарунки в день проведення  кольорового забігу Holi Run!

П. – Чи можу я бігати зі своєю собакою?
В. – Нажаль ні! Будь-яка тварина заборонено на забігу з міркувань безпеки і, звичайно ж, захищає наших тварин від будь попаданні фарб Холі!

П. – Коли, де і як забирати реєстраційний набір?
В. – У день заходу на HOLI RUN VILLAGE безпосередньо перед стартом, але пам’ятайте, може бути якесь очікування в черзі! Щоб забрати свій реєстраційний набір, вам потрібно надати електронний квиток.

П. – Чи можу я супроводжувати учасників на велосипеді або на роликах?
В. – Забороняється заходити на бігову доріжку без стартового номера, прикріпленого до передньої частини футболки! Крім того, заборонено кататися на велосипеді, на роликах, гіробордах і приносити якийсь предмет, це на сам перед безпека учасників!

П. – Чи можу я брати участь без стартового номера в забігу?
В. – Ні! Без стартового номера забороняється входити на курс! Ось чому важливо надіти свій нагрудник на майці! Контролери (маршали) будуть присутні на всій дистанції забігу!

П. – Чи можу я передати реєстрацію на забіг?
В. – Так звісно! Проте, учасник повинен буде прийти з квитком який підтверджує участь в забігу![:ru]

HOLI RUN – это тайна для вас, и вы задаете себе невероятные вопросы для этого события?!

Вот ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, заданные организаторам Holi Run!

Могу ли я прийти со своей краской?

Нет! Это безопасность участников и гостей мероприятия. На забеге будут выдаваться и продаваться сертифицированные краски Холи.

Что за краску используем на забеге?

Краска Холи производится в Индии и получил все необходимые разрешения для его использования в Украине и на территории EEC. Она состоит из сертифицированного окрашенного порошка, который не токсичен, не раздражает и 100% био разлагается. Поскольку это порошок, мы рекомендуем носить очки, и мы рекомендуем носить шарф или бандану (баф), чтобы защитить дыхательные пути! 

Могу ли я фотографировать на HOLI RUN ?!

Конечно! Конечно, профессиональные фотографы будут присутствовать, и вы так же сможете найти свои фотографии! Если вы снимаете на камеру или телефон, важно защитить ее воздухонепроницаемым полиэтиленовым пакетом или стрейч-пленку.

Можно ли детям участвовать?!

Для гонки на 5 км вам должно быть не менее 18 лет, на 2 км вам должно быть больше 18 лет и не менее 12 лет. А для самых маленьких от 3-х до 12-ти лет мы приготовили дистанцию в 500 метров в сопровождении с родителями.

Как одеваться на забег?!

Одевайте белую натуральную одежду, которая может быть окрашена красками Холи (футболка). Желательно “дресскод”, потому что именно эта вечеринка доминирует над этим событием!
Всем зарегистрированным участникам мы предоставляем набор участника в котором будет футболка и стартовый номер участника.

Есть ли ограничение в возрасте?!

Для гонки на 5 км вам должно быть не менее 18 лет, на 2 км вам должно быть больше 12 лет, а для Холи-Бека вам должно быть более 7 лет и быть в сопровождении с родителями.

Что я получаю за регистрационный сбор?

В зависимости от вашего выбора стартового набора у вас будет возможность участвовать в Color Holi Run с его красочными проекциями, праздничной атмосферой и развлечениями!
Вы также получите превосходную белую футболку Holi Run, стартовый номер, краска Холи для всех участников, браслет участника, воду, дети получат медали участников, а еще дополнительные подарки партнеров. 

А так же приятный сюрприз будет предоставлен вам, когда вы пересечете финишную черту!

Могу ли я вернуть регистрационный сбор?

Да, это возможно, но только в случае отмены мероприятия.  Либо же Вы можете забрать свои подарки в день Color Holi Run!

Могу ли я бегать со своей собакой?

Нет! Любое животное запрещено на забеге по соображениям безопасности и, конечно же, защищает наших друзей животных от любой попадании красок Холи!

Когда, где и как забирать регистрационный набор?

В день мероприятия на HOLI RUN VILLAGE непосредственно перед стартом, но помните, может быть какое-то ожидание в очереди! Чтобы забрать свой регистрационный набор, вам нужно предоставить электронный билет.

Могу ли я сопровождать участников на велосипеде или на роликах?

Запрещается заходить на беговую дорожку без стартового номера, прикрепленного к передней части футболки! Кроме того, запрещено кататься на велосипеде, кататься на роликах и приносить какой-то предмет это безопасность участников !

Могу ли я участвовать без стартового номера в забеге?

Нет! Без стартового номера запрещается входить в курс! Вот почему важно надеть свой нагрудник на майке! Контроллеры(маршалы) будут присутствовать на всей дистанции забега!

Могу ли я передать регистрацию другу?

Да, конечно! Тем не менее, участник должен будет прийти с билетом подтверждающий участие в забеге!

[:en]HOLI RUN is something unknown to you, and you ask yourself incredible questions about this event?!
Here are answers to the most common questions given to the Holi Run organizers!
– Can I come with my paint?
– No! This is the safety of the participants and guests of the event. Certified Hawk Paint will be issued and sold on the run.

– What color do we use to run?
– Paint Holi is held in India and received all necessary permissions for its use in Ukraine and in the EEC territory. It consists of a certified colored powder that is non-toxic, not annoying and 100% bio decomposes. As this powder, we recommend wearing glasses, and we recommend wearing a scarf or bandana (buff) to protect the airways!

– Can I take photos on HOLI RUN ?!
– Of course! Of course, professional photographers will be present and you will also be able to find your photos! If you are shooting on a camera or phone, it is important to protect it with an airtight polyethylene bag or stretch film.

– Can children take part?
– For a race of 5 km you must be no less than 18 years of age, 2 km you must be over 12 years old. And for the very youngest from 6 to 12 years we prepared a distance of 500 meters, accompanied by parents.

– How to get dressed?
– Dress white natural clothes that can be painted with holi paint (T-shirt). It is desirable “dress-up”, because it is this party that dominates this event!
For all registered participants, we provide a set of participants in which will be the T-shirt and the starting number of the participant.

– What age restrictions?
– For a race of 5 km you must be at least 18 years of age, 2 km you must be more than 12 years old, and for Holly Beck you must be over 7 years old and be accompanied by your parents.

– What do I get for a registration fee?
– Depending on your choice of start-up kit, you will have the opportunity to participate in Color Holi Run with its colorful projections, festive atmosphere and entertainment!
You will also get a great white T-shirt Holi Run, a starting number, a Hall of paint for all participants, a participant bracelet, water, a medal of finalists of colored competitions, as well as additional gifts from partners.

– Can I return the registration fee?
– Yes, it is possible, but only if the event is canceled. Or you can pick up your gifts on the day of the colorful run of Holi Run!

– Can I run with my dog?
– Unfortunately no! Any animal is forbidden to run for safety reasons and, of course, protects our animals against any hit of Hallow paint!

– When, where and how to take a registration set?
– On the day of the event at HOLI RUN VILLAGE just before the start, but remember there may be some waiting in the queue! To collect your registration number, you need to provide an electronic ticket.

– Can I accompany the participants on a bicycle or on rollers?
– It is prohibited to go on a racetrack without a starting number affixed to the front of the T-shirt! In addition, it is forbidden to ride a bike, rollers, giroboards and bring something, it’s up to the safety of the participants!

– Can I participate without a starting number in the race?
– No! No start-up number is allowed to enter the course! That’s why it’s important to put your bib on a t-shirt! Controllers (marshals) will be present throughout the race!

– Can I transfer registration to run?
– Yes, of course! However, the participant will have to come with a ticket confirming participation in the race![:]